Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay

18:59, 02/12/2019

Để đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhằm thiết thực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc để thúc đẩy tỉnh phát triển ổn định và bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 25.11.2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước về công tác gia đình trong tình hình hiện nay, nhất là Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21.2.2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.4.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 15.8.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.4.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đưa mục tiêu về gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về công tác gia đình, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình, không có tệ nạn xã hội; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha, mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, trong đó tiếp tục phát huy truyền thống và nâng cao chất lượng xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” góp phần xây dựng khu dân cư giàu đẹp, văn minh; kịp thời biểu dương “Gia đình văn hóa” tiêu biểu, những gương điển hình người tốt, việc tốt trong công tác gia đình; phê phán, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình. Tập trung các giải pháp duy trì, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; khắc phục, ngăn chặn những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống từ trong gia đình và nhà trường; tích cực bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái; tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và hòa giải có hiệu quả với các biểu hiện xung đột, mâu thuẫn trong các gia đình và kiên quyết đấu tranh các hành vi phân biệt đối xử, bạo lực, buôn bán phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình, phát triển các kỹ năng và các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và sáng tạo khởi nghiệp; thực hành tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm chương trình xóa đói giảm nghèo và đạt kết quả bền vững. Bảo đảm nguồn lực theo quy định để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; quan tâm kiện toàn và củng cố tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết theo quy định để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác gia đình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Các Ban Đảng tỉnh, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đoàn thể nhân dân quán triệt Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và các tổ chức, đơn vị trực thuộc; cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với đặc điểm thực tế của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả theo quy định.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)