Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh

10:03, 26/06/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Ngày 4.5.2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch thường xuyên tổ chức hội thi về gia đình
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch thường xuyên tổ chức hội thi về gia đình


Ngày Gia đình Việt Nam là sự kiện lớn nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Đây là những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến người già, trẻ nhỏ.


Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, gia đình luôn là nơi giữ gìn, vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách. Qua nhiều thời kỳ, dù quy mô, cấu trúc và các quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ của các lĩnh vực khác của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, gia đình Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”. Và một trong những môi trường giáo dục hình thành nhân cách của con người Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển của đất nước chính là gia đình.


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, một lần nữa khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình, trong đó đề ra nhiệm vụ “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”.


Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Namđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 25.11.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay, nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của gia đình, trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu các văn bản chỉ đạo, xây dựng các đề án, kế hoạch mang tính chiến lược như: Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến 2030; triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2021; hàng năm ban hành Kế hoạch về triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.


Song song với công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, đoàn thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng thực hiện tốt các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các phong trào thi đua: Xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong quan hệ ứng xử, quan hệ xóm giềng hòa thuận, tốt đẹp, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục của địa phương. Các phong trào không chỉ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mỗi gia đình mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, bổ sung những giá trị mới về gia đình Việt Nam. Đó cũng là mục tiêu mà sở muốn hướng tới: Xây dựng nền móng xây dựng xã hội trong sáng, thân thiện, phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng con người Việt Nam theo truyền thống gia đình và sự phát triển của đất nước.


Ngoài ra, sở cũng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền, thông tin trên các ấn phẩm, trang tin; truyền hình ANTV, Đài PT-TH Hưng Yên, báo Hưng Yên, báo Công an Nhân dân, website Hội phụ nữ Công an Hưng Yên trên mạng nội bộ CAND, trang “Phụ nữ Công an Hưng Yên” trên mạng xã hội về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ... tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với các chủ đề như: “Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”; “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”;  phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức “Tôn vinh gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc và tổ chức đám cưới vàng, bạc cho các gia đình hạnh phúc tiêu biểu” nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 


Bên cạnh đó, hằng năm sở còn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho các  thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác gia đình phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; công chức văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn; qua đó học viên đã được thông tin, cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác gia đình; được trang bị một số chuyên đề: Hướng dẫn việc thu thập, báo cáo số liệu thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn triển khai Quyết định ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng trong thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, cơ sở.        


Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành nhân cách con người, góp phần quan trọng vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực chủ động trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

 

Đoàn Văn Hòa 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)