Tiên Lữ: Thành công từ các khâu đột phá 

19:59, 13/08/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Tiên Lữ đã tập trung vào 3 khâu đột phá trong 3 lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp theo hướng VietGap gắn với trọng tâm xây dựng mô hình hợp tác xã giai đoạn 2016- 2020; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển văn hóa – xã hội với trọng tâm là Đề án phát huy giá trị hương ước, quy ước làng, khu phố văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
 

Trung tâm huyện Tiên Lữ
Lãnh đạo huyện Tiên Lữ biểu dương tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh tư liệu


Việc xác định các khâu đột phá từ đầu nhiệm kỳ là hướng đi đúng đắn, đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội trên các lĩnh vực, đồng thời tập trung được nguồn lực vào tổ chức thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở bảo đảm yêu cầu, quyết liệt, sâu sát và đi vào thực tiễn. Nhờ đó, các khâu đột phá đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, một số mục tiêu đạt sớm hơn so với kế hoạch. 


Trong lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng VietGap gắn với trọng tâm xây dựng mô hình hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn lực huyện huy động cho lĩnh vực này đạt trên 5 tỷ đồng; qua đó, giúp các hộ liên kết sản xuất, giúp nhau về vốn, khoa học kỹ thuật, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Điển hình như mô hình hợp tác xã rau, cây hàng năm bình quân cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/ha, cao gấp 1,2 lần so với trồng lúa; mô hình hợp tác xã thủy sản, mô hình lúa-cá bình quân cho thu nhập 400-500 triệu đồng/ha, cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa. Hàng năm duy trì 2 cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống tại xã Hưng Đạo và xã Nhật Tân với diện tích trên 300 ha/năm. 


Trong phát triển công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp, huyện có 270 đơn vị đang hoạt động, gồm 258 doanh nghiệp và 12 chi nhánh, văn phòng đại diện. Chương trình phát triển chợ nông thôn với 11 chợ/15 xã, thị trấn; có 5 chợ do dự án Lifsap hỗ trợ đầu tư. Huyện đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng, sở hữu và kinh doanh chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020. Huyện đã được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 4 cụm công nghiệp. Dự kiến đến năm 2021, sẽ hoàn thành quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.


Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, đến nay huyện có 55/55 thôn, khu phố (đạt 100%) xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của Chính phủ. Các hương ước, quy ước được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và gắn với việc thực hiện xây dựng, xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở.    


Nhiệm kỳ 2020 – 2025, để thực hiện thắng lợi và các mục tiêu chung, mục tiêu chủ yếu đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định 2 khâu đột phá là: Đột phá về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và đột phá về công tác cán bộ. Trong đó huyện tập trung xây dựng và đưa vào hoạt động 2 cụm công nghiệp đã được phê duyệt và chợ trung tâm đầu mối của huyện; bảo đảm hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ. Đối với công tác cán bộ, đẩy mạnh luân chuyển cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ trong tình hình mới. Đồng thời xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm: Đề án tái cơ cấu và nâng cao giá trị ngành nông nghiệp; Chương trình phát triển đồng bộ kết cấu mạng lưới giao thông; Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Đề án về tăng cường công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

 

Vi Ngoan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)