Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan của Tỉnh ủy và đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy

Triển khai công tác thi đua năm 2021

18:26, 11/01/2021

Ngày 11.1, Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan của Tỉnh ủy và đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy (gọi tắt là Khối thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Năm 2020, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức, quán triệt, thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và quy định của cơ quan đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; gắn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025… Các phong trào thi đua được phát động đều bám sát nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua, với những tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị…


Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 100% các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua phấn đấu hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng trong năm 2021; thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, nhân rộng các mô hình tiên tiến điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước….


Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất lựa chọn các đơn vị tiêu biểu năm 2020 để đề nghị khen thưởng: Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Dân vận Tỉnh ủy.  


Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đồng thời suy tôn đơn vị Trưởng khối thi đua, phó khối thi đua năm 2021.


Nguyễn Nhân


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)