Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo của tỉnh Hưng Yên bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo

11:33, 30/07/2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng trên lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn đồng hành và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Thực tế, hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị trong quần chúng nhân dân tại Hưng Yên hình thành rất sớm - từ thời kỳ vận động thành lập Đảng. Đến khi Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị được thành lập (năm 1929), công tác tuyên truyền cách mạng của tỉnh đã bước sang giai đoạn phát triển mới và được đông đảo quần chúng tin tưởng, ủng hộ. Sau khi Đảng bộ tỉnh được thành lập tháng 7.1941, năm 1943, tỉnh cho xuất bản Báo Bãi Sậy nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân và động viên quần chúng tham gia khởi nghĩa giành chính quyền.


Tháng 8.1947, trong bối cảnh thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Hưng Yên được thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho cán bộ, đảng viên; cổ động nhân dân tham gia chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Với cách làm sáng tạo, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã tham mưu và tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên kháng chiến, kiến quốc. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Hưng Yên, sau là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Hưng (từ năm 1968 - 1996) đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xâm lược của đế quốc Mỹ; bảo vệ vững chắc thành quả xã hội chủ nghĩa; động viên sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng cùng quân dân cả nước giành thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.


Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục về đổi mới tư duy trong mọi hoạt động, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Cùng với việc tái lập tỉnh tháng 1.1997, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên được kiện toàn lại. Từ đó đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nói riêng, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh nói chung không ngừng trưởng thành, phát triển, là hạt nhân của công tác chính trị, tư tưởng, giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.


Nhìn lại chặng đường vẻ vang mà ngành Tuyên giáo của Đảng đã trải qua trong 90 năm qua, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên luôn vinh dự và tự hào bởi trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu với các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, trong đó, làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ngành đã tham mưu phát động và định hướng tư tưởng nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh. Công tác phổ biến, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được đổi mới với nhiều hình thức học tập sáng tạo, hiệu quả. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và phối hợp tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề hàng năm. Các chủ trương, chính sách của Đảng trong các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được tham mưu kịp thời, chất lượng ngày càng nâng lên. Lĩnh vực đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái trên mạng internet; công tác tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại, cắm mốc biên giới… đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ toàn ngành đã tập trung trí tuệ, tham mưu với các cấp ủy tổ chức thành công nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm, xây dựng các đề án chuyên môn sâu, tham mưu giải quyết một số vấn đề khó, phức tạp; tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo…


Kết quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo đã góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Sự gắn kết giữa công tác tuyên giáo với các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường; sự thống nhất trong Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong nhân dân với các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.


Phát huy kết quả đã đạt được, toàn ngành xác định rõ những thuận lợi và thách thức đang đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, khi tình hình trong nước và quốc tế dự báo còn nhiều phức tạp, bất ổn, khó lường; những diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, dịch bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng. Mặt khác, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bối cảnh mới đòi hỏi công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh phải đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động; đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tận tụy, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Từ bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển, cùng thực tiễn phong phú, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh cần nhận thức sâu sắc một số nội dung cơ bản sau:


Thứ nhất, các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần nêu cao hơn nữa nhận thức về vai trò của công tác tuyên giáo và vị trí của đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo trong bộ máy của Đảng. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn thông qua công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Qua đó, hình thành đội ngũ cán bộ tuyên giáo có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin, cổ vũ hành động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Thứ hai, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiền phong, gương mẫu trong công tác; có đạo đức, lối sống trong sáng, không dao động trước những cám dỗ từ mặt trái của cơ chế thị trường cũng như âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.


Thứ ba, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh cần ra sức vun đắp lòng say mê và nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh công tác tuyên giáo phải đối diện với nhiều khó khăn, phức tạp, yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao song chế độ, chính sách và điều kiện làm việc còn chưa tương xứng, bởi vậy, mỗi cán bộ cần tự mình vun đắp, trau dồi niềm đam mê và ý thức tận tụy, tự nguyện, tự giác làm tròn bổn phận của người cán bộ, đảng viên với Đảng, với nhân dân. Đó cũng là động lực thúc đẩy mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Thứ tư, cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh phải bám sát thực tiễn, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân để sớm dự báo, phát hiện được những diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội nảy sinh và tham mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đặt ra. Thông qua kinh nghiệm thực tiễn, mỗi cán bộ tuyên giáo có cơ hội đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, giáo dục của ngành, từ đó tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu để hoạt động tuyên giáo trở nên sinh động, thuyết phục hơn.


Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo trên cơ sở lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, phương pháp luận cách mạng; từ đó nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu và tính thuyết phục trong hoạt động tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công tác tuyên giáo.


Phát huy truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn tin tưởng và tự hào sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm để đẩy mạnh toàn diện, mạnh mẽ về nội dung và phương thức tuyên truyền, nắm tình hình, xử lý nhanh, nhạy, kịp thời những vấn đề về tư tưởng; chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam” như di nguyện của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.
 

Trần Thị Thanh Thủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)