Ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên năng động, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương

16:50, 30/07/2020

Công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo cả nước nói chung, ngành Tuyên giáo Hưng Yên nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng lớn mạnh, phát huy tốt truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Hưng Yên được hình thành và phát triển từ sớm, đưa phong trào cách mạng đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tích cực truyền bá đường lối cách mạng của Đảng, trang bị nhận thức tư tưởng cho quần chúng đứng lên chống thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.


Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ sau ngày Hưng Yên được tái lập (tháng 1.1997), với tâm thế lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã vượt qua những trở ngại, thiếu thốn ban đầu, bám sát tình hình thực tiễn, làm chủ trận địa tư tưởng, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Nhiều cách làm mới, ý tưởng sáng tạo được áp dụng đã bước đầu khẳng định hướng đi đúng, đem lại hiệu quả trên thực tế. Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy, cụ thể hóa nhiều giải pháp, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Công tác tuyên truyền đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức thực hiện, khắc phục dần tính đơn điệu một chiều; việc chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí được duy trì thường xuyên và từng bước đổi mới, chất lượng các cuộc giao ban báo chí định kỳ được nâng cao, cung cấp thông tin toàn diện cho các cơ quan báo chí, giải đáp, xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra, từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Công tác khoa giáo, nhất là việc triển khai thực hiện đề tài khoa học, hoạt động phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục được duy trì nền nếp. Công tác giáo dục lý luận chính trị đã được toàn ngành triển khai tích cực, hiệu quả; việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản tài liệu, sách về lịch sử đảng bộ địa phương tiếp tục được quan tâm...


Bước sang năm 2020, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ngành Tuyên giáo của tỉnh triển khai sôi nổi, sâu rộng ngay từ đầu năm, gắn với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là công tác tham mưu với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động công tác tuyên giáo toàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020); Tọa đàm “Học tập nhân cách và bản lĩnh kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”; Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội thảo trực tuyến cấp Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”; chủ động tham mưu Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; triển khai có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân và Công an tỉnh, các sở, hội, ngành khối khoa giáo, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị bảo đảm kế hoạch đề ra; phối hợp nghiên cứu, biên soạn các cuốn sách “Lịch sử Hưng Yên - từ khởi thủy đến năm 2015”; “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 1941 - 2015”; sưu tầm tư liệu phục vụ biên tập cuốn “Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020” bảo đảm chất lượng… Kết quả tham mưu và tổ chức thực hiện của ban tuyên giáo các cấp trong thời gian qua đã tạo động lực mạnh mẽ giúp cán bộ, công chức toàn ngành tiếp tục phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.


Phát huy những kết quả đạt được, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngành Tuyên giáo Hưng Yên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:


Một là, cần nhận thức rõ hơn và sâu sắc hơn về bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nhất là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có tác động lớn đến công tác tuyên giáo, làm tốt công tác dự báo, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề mới của thực tiễn đặt ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động theo sát tình hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa chiều, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm chính trị, tôn vinh và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến ở các địa phương, đơn vị trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Hai là, tập trung tuyên truyền về kết quả, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt trong tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên.


Ba là, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và thực tiễn đời sống, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; chủ động làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, định hướng báo chí. Kịp thời phát hiện phản ánh và đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp giải pháp để tuyên truyền, giải thích, ứng phó kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh ở địa phương, cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Bốn là, tập trung tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, phát huy các lợi thế của tỉnh, khắc phục khó khăn, thách thức trong xây dựng, triển khai các công trình, dự án lớn có tính động lực, tạo nên sức đột phá cho sự phát triển của tỉnh.


Năm là, tiếp tục tham mưu với cấp ủy triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 


Sáu là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học... thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân và là hạt nhân quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. 


Phát huy những thành tích đã đạt được trong suốt 90 năm xây dựng và trưởng thành, nhận thức rõ về sứ mệnh to lớn của mình, ngành Tuyên giáo Hưng Yên tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Phố Hiến ngày càng giàu đẹp.

 

Nguyễn Duy Hưng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)